Generalforsamling 2011

Dato: 2011-01-17

SPORTSRIDEKLUBBEN LANGAGER

Indkalder til

Generalforsamling

Torsdag den 17. februar 2011 kl. 19.00

På Lørslev Skole 
(i kælderen – indgang via gården)
 
 
Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Gennemgang af regnskab for 2010

5. Gennemgang af budget for 2011 samt fastsættelse af kontingent

6. Gennemgang af vedtægter

7. Indkomne forslag

*  Bestyrelsen stiller som forslag at ændre kontingent fra 2012 til:
    Kr. 250,- om året ved 1 medlem af husstanden
    Kr. 400,- om året ved 2 medlemmer fra samme husstand
    Kr. 600,- om året ved 3 eller flere medlemmer fra samme husstand
    Ved indmeldelse efter 1. september er kontingentet fortsat kr.125,- pr medlem.

8. Valg af bestyrelse

    På valg er:   Henriette Bak modtager genvalg
                          Kirsten Kjærsgaard modtager genvalg
                          Cheanne Eriksen ønsker ikke genvalg
                          Lea Nørklit har valgt at fratræde bestyrelsen pr. 17/2-2011

9. Valg af 2 suppleanter for et år

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

11. Aktivitetsudvalg

12. Eventuelt

Regnskab kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen ved henvendelse til kassereren eller formanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sportsrideklubben Langager - SPL