Vedtægter

 

 

§ 1

 

Klubbens navn er Sportsrideklubben Langager. Forkortelse SPL.

 

Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune.

 

Klubbens stiftelsesdato: 01. januar 2007.

 

 

§ 2

 

Klubbens formål er, ved fagligt og socialt samvær, at styrke dansk ridesport. Deltagelse i lokale, nationale og internationale stævner indgår som overordnet mål.

 

 

§ 3

 

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

 

§ 4

 

Alle, der ønsker at støtte foreningens mål, kan optages som medlem. I foreningen kan optages junior- og seniormedlemmer.

Der betales medlemskontingent, som er ens for alle.

Unge mennesker kan optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Forældre eller værge har stemmeret med en stemme pr. medlem under 18. år. De er ikke valgbare til bestyrelsen.

Senior medlemmer kan optages fra det fyldte 18. år De har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen efter 3 måneders medlemskab.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

 

Bestyrelsen kan indstille til æresmedlemsskab, som skal vedtages på en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har i øvrigt stemmeret og er valgbare efter normale regler.

 

 

§ 5

 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

 

§ 6 A

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens
bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens-og Amatørudvalg inden 4 uger.

 

§ 6 C

I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

 

§ 7

 

Årskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder 1. januar. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages igen mod betaling af restancen.

 

 

§ 8

 

Klubbens anliggender og formål varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand. Herudover vælges kasserer og protokolfører. Formanden kan ikke samtidig være kasserer. Kasserer og protokolfører kan evt. besættes uden for bestyrelsens kreds. I disse tilfælde deltager de valgte i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaver.

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

 

§ 9

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Der føres beslutningsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder.

 

 

§ 10

 

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Prokura kan meddeles formand og kasserer, der i forening er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

 

§ 11

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. Evt. forslag udsendes sammen med indkaldelsen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller et medlem forlanger skriftlig afstemning.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af 2 stemmetællere

3.                   Formandens beretning

4.                   Regnskab

5.                   Indkomne forslag

6.                   Gennemgang af budget og fastsættelse af medlemskontingent

7.         Valg af bestyrelse (Lige år vælges 2, ulige år vælges 3 medlemmer – stiftende vælges 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer afgår ved lodtrækning efter et år)

8.                   Valg af 2 suppleanter for et år

9.                   Valg af 2 revisorer for et år

10.                 Valg af 1 revisorsuppleant

11.                 Eventuelt

 

 

§ 12

 

Til ændring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling eller ekstra ordinær generalforsamling.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

 

§ 13

 

Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december.

Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de valgte revisorer

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

 

§ 14

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller mindst 20 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

 

§ 15

 

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om en opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter indenfor Distrikt 14.

 

 

 

 
Sportsrideklubben Langager - SPL